top of page

ПРОЕКТИ  2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” :

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи – работят 10 учителки с групи от двете сгради на ДГ– включени  43 деца от 1 група, 2 и 2а група, ПГ-5 и ПГа-5г, ПГ-6 и ПГа-6годишни- по 3 пакета от 10 ситуации за всяко от децата в групите.

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи - назначен „помощник възпитател“ от 05.09.2022 година

Дейност 5 : „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“-Проведена мотивационна среща през м.10.2022г. в конферентната зала на хотел „Арена“ – Самоков - участваха 15  родители на деца от ромската общнаст в ДГ „Звънче“

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ” – включени 42  деца от ромската общност в двете сгради на ДГ „Звънче“. Закупени са образователни игри за децата от ПГ-5 и ПГа-5, ПГ-6 и ПГа-6 годишни в двете сгради на ДГ. Целта ни е да осигурим още по-привлекателна и развиваща образователна среда, в която децата ни да надграждат знанията, уменията и компетентностите си

KALINKA 1.jpg
BALON4E.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ  2021 – 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” :

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи – работиха 5 учителки с групи от двете сгради на ДГ– включени 22 деца-  10 пакета, 100 ситуации.

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.Заплащане на такси: – Заплащане на такси до м. април 2022г на 90 деца от уязвими групи.

Дейност 3 : Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти

-обучени 1 ст. учител и 3 учители на тема “ Прилагане на специализирана методика за допълнително обучение по БЕЛ на деца в предучилищна възраст“ - м. 03 и м.08.2022

- обучени 1 пом. възпитател, помощник на учителя и домакин  на тема „ - м.04.2022;

Дейност 5 : „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“-Проведена мотивационна среща през м.10.2021г.- участвали 27 родители на деца от ромската общнаст в ДГ „Звънче“

БРОЙ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ :

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ” – основните цели на националната програма са образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, чрез реализиране на дейности от общините за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторичната сегрегация. В дейностите по програмата са включени 52  деца от ромската общност, на които е осигурена подкрепяща образователна среда, насърчаваща позитивното взаимодействие между всички участници в образователния процес в условията на десегрегрегация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.НП „ МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ”:

- участие на директора в 2 обучения - в Банкя и Хисаря

-Участие на 2 учителки с доклади  в националната педагогическа  конференция “ Водим бъдещето за ръка”- Велико Търново - м.07.2022г.

KALINKA.jpg
SLAN4ICE.jpg

УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА

 

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” :

 

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи – работи 1 учител с група от 5 деца от ПГ-6г в основната сграда – 4 пакета, 40 ситуации..

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групиЗаплащане на такси: – Заплащане на такси на 90 деца от уязвими групи.

Дейност 4 : Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и организиране и провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация - Обучени 2-ма  помощник- възпитатели – м.07.2021.

НП „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2020 Г

Получихме интерактивна дъска за филиала, монтирана през м.12.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ”, КАТО ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА САМОКОВ

 Включени 43 деца от ромската общност

НП „ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА” – МОДУЛ 2 – „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕКИПНА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП С ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ И С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП”-

 ПАРТНЬОРИ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

 участваха 1 ст.учител и 1 учител с децата от ПГ-6г. „ Веселушко“

ПРОЕКТ „ УМЕЕМ И УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ –

ВКЛЮЧЕНИ 145 ДЕЦА В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Получено финансиране на стойност 14 960.90 лв

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”-

МОДУЛ Е – „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПЛОЩАДКА/ ПОДВИЖНА ЗОНА/ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП В ДГ“

 В основната сграда

ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  КЪМ МОСВ И ПУДООС

„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2021”

Получено финансиране по заложените дейности на стойност 4999.20 лв.

Закупени 2 бр. клатушки, 1 бр. съоръжение за баланс и 6 бр. масички с пейки. Изграден алпинеум в основната сграда. Изградени билкови градинки в двете сгради на ДГ „Звънче“ и филиал „Осми март“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА „ ГОРАТА.БГ“   „ ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ“ – М.02.2021

Засаждане на семена на различни дървесни видове – явор, ясен и кестен

ALPINEUM (1).jpg
zvanche.jpg
p2.jpg
p1.jpg
11.jpg
13.jpg
10.jpg

 

2020/ 2021

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

    Педагозите  и директора на ДГ „Звънче“ участваха в обучение по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., проведено на 24.10. и 25.10.2020г.

   Темата на обучението бе „ Развитие на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“, с лектор Красимира Янева - от дигитална учителска академия „ ОРАК инженеринг“- гр. Пловдив.

   Целта бе преподавателите да придобият умения за работа с дигитални класни стаи, да се научат да използват свободно електронни ресурси и управляват електронно съдържание. Да създават  и модифицират електронни ресурси, предназначени за деца.

   В края на обучението учителите усвоиха и развиха умения за създаване и прилагане в педагогическия процес на нови дигитални компетентности.

   Проект „ УМЕЕМ И УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ /, по Приоритет 1 – „Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност“  и е на стойност 14 960.90 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

   Да разгърнем потенциала на всяко дете чрез игра и общуване с другите.

  Да създадем подкрепяща среда за по-успешна интеграция и социализация на децата от ромската общност, като осигурим възможност за физическо, интелектуално и личностно развитие и намалим риска от нередовно посещение на детска градина – най-вече за 5-6 годишните деца. 

  Да подобрим самочуствието на децата чрез усвоените социални умения и ползите от тях в ежедневието им.

   В дейностите по проекта са включени  общо 95 деца - 75  /седемдесет и пет/ от тях в предучилищна възраст/ 5 и 6 годишни/ и 20 / двадесет/ деца от втора група/ 4 годишни/, от различен етнически произход, посещаващи ДГ ”Звънче” .    С децата ще работят 2 ст. учители, 3 учители и логопед , които са обучители в няколко секции:

 •  секция “МЛАД РОДОЛЮБЕЦ“ - 15 деца

 •  секция „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“ - 15 деца

 •  секция „ТЕАТРАЛНА ПАЛИТРА“ – 15 деца

 •  секция “ЛОГОПЕДКО “ - 20 деца

 •  секция „ЧУДЕН СВЯТ“ - 15 деца

 •  секция „ПРОЗОРЧЕ КЪМ СВЕТА– 15 деца

В продължение на девет месеца – от м. Октомври 2020г. до м. Юни 2021г. обучителите по секции ще развиват у  децата  комуникативно-речевите им способности, знания за традиции и обичаи, ще разкриват талантите и артистични умения на децата и много други дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност в интеграционна мултикултурна среда. Ще осигурим  иновативна и привлекателна образователна среда, осигуряваща равен достъп и равен шанс за предучилищно възпитание.

   Една от важните насоки в работата на целия екип на детската градина е да  научим нашите възпитаници  на толерантност, търпимост и уважение.

2019 - 2020

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи. В рамките на проекта се предвиждат мерки за постигане на цитираната цел, а именно - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците;  мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. По-дългото участие на децата в предучилищното образование гарантира по-благоприятни условия за тяхната социализация и общуване, а оттам и по-добро качество на подготовката им за училище, по-високо ниво на когнитивните им и социалните им умения.

 Дейност 1 : Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

 През   учебната  2019 - 2020 година   подготвихме  три проектни предложения , които бяха одобрени и  реализирани в периода  от 07. 10.2019 до 20.12.2019г.
Участници в проекта са :

 • пет деца от втора група с обучител  Анелия Янакиева – учител;

 • пет деца от ПГ 5 – 6 г. с обучител Невенка Радойкова - ст.учител; 

 • пет деца от ПГ 6 -7 г. с обучител  Йоана Радославова – учител;

Цели  :

 • Достигане на равен старт за децата от целевите групи  при постъпване в първи клас ;

 • Приобщаване на родителите на децата  от  групите към задачите на проекта ;

 • Задържане на децата  от малцинствен произход в образователната система;

 

Задачи :

          -  По – добра интеграция на децата от ромски произход сред своите връстници.

          -  По – добро усвояване на разговорния и книжовен  български език  , който за тях е различен от майчиния.

          -  Усъвършенстване на правилното произнасяне на звуковете в думите.
          -  Умения за съставяне на разказ ( по картина , по преживяно , по зададена тема и др . )

          -  Възприемане на литературни произведения , анализиране на героите и техните постъпки , опити за влизане в роля. 
           -  Усъвършенстване на фината моторика. 
           -  Включване на децата от целевите групи в инициативи и тържества в детското заведение.

Резултати от проекта :

 • Проведени допълнителни обучения  по български език на 15 деца от уязвими групи;

 • Формирана познавателна мотивация у децата .

 • Създадена подкрепяща среда за развитие на способностите и заложбите им.

 • Развити комуникативни способности.

 • Осигурени  учебни помагала, пособия, дидактични материали  и др. по български език на 15 деца, които не владеят добре български език

 

ДЕЙНОСТ 2:  ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ.

 

От м. февруари 2020г. ДГ „Звънче” участва в дейност 2 по проекта с включени 77 деца от уязвими групи.

   Дейността по изплащане на такси в ДГ „Звънче” се осъществява в съответствие с Механизма за избор по проекта само за деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи).     Средствата за заплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по съответния ред се осигуряват по бюджета на ДГ „Звънче”  в дължимите от родителите размери.  Размерът на дължимите от родителите такси се установява след изчисление съгласно приетата наредба на Общински съвет- гр. Самоков, която  е в сила към датата на стартиране на проекта – 16.05.2019 г. Директорът на ДГ „Звънче”  в срок до 5-то число на месеца попълва декларация за размера на дължимите средства по образец.

   Родителите на децата, които отговарят на критериите за освобождаване от заплащане на такси, са информирани  за условията и реда, при които става освобождаването им и са попълнили декларация – информирано съгласие за участие в проектната дейност.

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

МОДУЛ „ ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА” 2020

 

През месец Юли 2020 ДГ „Звънче” бе одобрена по дейност 1 – „ Осигуряване на външна и вътрешна площадка( подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини”.

   В проектното предложение сме заложили идеята, че успешната социализация на малките деца от 3 до 7 годишна възраст е неразривно свързана с изграждането на система от знания, умения и способности, които да осигуряват безопасно поведение и опазване живота и здравето на децата на улицата.

   Изграждането на тази площадка ще съдейства за цялостното нагледно и практическо усвояване на знания за правилата по БДП  и успешното им приложение в реална пътна среда.

 

2016-2017

 

Партньори по проект „ Преди училище” на СНЦ „ Реформа и развитие” по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж”- „ Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”

2016

Проект по програма„ Спорт за децата в детските градини” на  Министерство на младежта и спорт – „ Спортна аеробика”

2010-2016

НП „ С грижа за всеки ученик” – допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език не е български

2010-2011

Проект „ Без звънец”

2010

Проект „ Дъга” към ЦОИДУЕМ по Програма „ Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”.

2008

Проект „ Ръка за ръка” към ЦОИДУЕМ – компонент 2- „ Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност

2007- 2008

Проект „ Да  поиграем с компютъра” към ЦОИДУЕМ - изграден компютърен кабинет в основната сграда на ДГ „Звънче”

2004 - 2005

Партньори по проект „ Заедно да поздравим света” на Сдружение  с нестопанска цел „ Довери ми се” по Програма „ Етническа интеграция и решаване на конфликти”, финансиран от фондация „ Партньори – България” и Американската агенция за международно развитие

bottom of page