top of page

ПРОЕКТИ УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА

 

 

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

 

ПРОЕКТ  BG05M2OP001- 5.001-0001 „ РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

 

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи – работиха 1 ст. учител и 4 учители с деца от 2-ра група, ПГ-5, ПГа-5,  ПГ-6г и ПГа-6г – по 2 пакета. Бяха включени общо 30 деца.

 

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи – Назначен пом. възпитател до 31.12.2023г.

 

 

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ”, КАТО ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА САМОКОВ

 Включени 80 деца от ромската общност. Закупени са учебни помагала и дидактични материали, подпомагащи обучението, възпитанието и социализацията на децата в групите.

 

ПРОЕКТИ  2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” :

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи – работят 10 учителки с групи от двете сгради на ДГ– включени  43 деца от 1 група, 2 и 2а група, ПГ-5 и ПГа-5г, ПГ-6 и ПГа-6годишни- по 3 пакета от 10 ситуации за всяко от децата в групите.

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи - назначен „помощник възпитател“ от 05.09.2022 година

Дейност 5 : „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“-Проведена мотивационна среща през м.10.2022г. в конферентната зала на хотел „Арена“ – Самоков - участваха 15  родители на деца от ромската общнаст в ДГ „Звънче“

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ” – включени 42  деца от ромската общност в двете сгради на ДГ „Звънче“. Закупени са образователни игри за децата от ПГ-5 и ПГа-5, ПГ-6 и ПГа-6 годишни в двете сгради на ДГ. Целта ни е да осигурим още по-привлекателна и развиваща образователна среда, в която децата ни да надграждат знанията, уменията и компетентностите си

KALINKA 1.jpg
KALINKA.jpg
BALON4E.jpg
159.jpg
158.jpg
157.jpg
156.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ  2021 – 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” :

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи – работиха 5 учителки с групи от двете сгради на ДГ– включени 22 деца-  10 пакета, 100 ситуации.

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.Заплащане на такси: – Заплащане на такси до м. април 2022г на 90 деца от уязвими групи.

Дейност 3 : Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти

-обучени 1 ст. учител и 3 учители на тема “ Прилагане на специализирана методика за допълнително обучение по БЕЛ на деца в предучилищна възраст“ - м. 03 и м.08.2022

- обучени 1 пом. възпитател, помощник на учителя и домакин  на тема „ - м.04.2022;

Дейност 5 : „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“-Проведена мотивационна среща през м.10.2021г.- участвали 27 родители на деца от ромската общнаст в ДГ „Звънче“

БРОЙ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ :

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ” – основните цели на националната програма са образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, чрез реализиране на дейности от общините за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторичната сегрегация. В дейностите по програмата са включени 52  деца от ромската общност, на които е осигурена подкрепяща образователна среда, насърчаваща позитивното взаимодействие между всички участници в образователния процес в условията на десегрегрегация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.НП „ МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ”:

- участие на директора в 2 обучения - в Банкя и Хисаря

-Участие на 2 учителки с доклади  в националната педагогическа  конференция “ Водим бъдещето за ръка”- Велико Търново - м.07.2022г.

SLAN4ICE.jpg

УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА

 

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” :

 

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи – работи 1 учител с група от 5 деца от ПГ-6г в основната сграда – 4 пакета, 40 ситуации..

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групиЗаплащане на такси: – Заплащане на такси на 90 деца от уязвими групи.

Дейност 4 : Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и организиране и провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация - Обучени 2-ма  помощник- възпитатели – м.07.2021.

НП „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2020 Г

Получихме интерактивна дъска за филиала, монтирана през м.12.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ”, КАТО ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА САМОКОВ

 Включени 43 деца от ромската общност

НП „ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА” – МОДУЛ 2 – „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕКИПНА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП С ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ И С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП”-

 ПАРТНЬОРИ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

 участваха 1 ст.учител и 1 учител с децата от ПГ-6г. „ Веселушко“

ПРОЕКТ „ УМЕЕМ И УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ –

ВКЛЮЧЕНИ 145 ДЕЦА В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Получено финансиране на стойност 14 960.90 лв

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”-

МОДУЛ Е – „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПЛОЩАДКА/ ПОДВИЖНА ЗОНА/ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП В ДГ“

 В основната сграда

ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  КЪМ МОСВ И ПУДООС

„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2021”

Получено финансиране по заложените дейности на стойност 4999.20 лв.

Закупени 2 бр. клатушки, 1 бр. съоръжение за баланс и 6 бр. масички с пейки. Изграден алпинеум в основната сграда. Изградени билкови градинки в двете сгради на ДГ „Звънче“ и филиал „Осми март“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА „ ГОРАТА.БГ“   „ ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ“ – М.02.2021

Засаждане на семена на различни дървесни видове – явор, ясен и кестен

ALPINEUM (1).jpg
zvanche.jpg
p2.jpg
p1.jpg
11.jpg
13.jpg
10.jpg

 

2020/ 2021

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

    Педагозите  и директора на ДГ „Звънче“ участваха в обучение по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., проведено на 24.10. и 25.10.2020г.

   Темата на обучението бе „ Развитие на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“, с лектор Красимира Янева - от дигитална учителска академия „ ОРАК инженеринг“- гр. Пловдив.

   Целта бе преподавателите да придобият умения за работа с дигитални класни стаи, да се научат да използват свободно електронни ресурси и управляват електронно съдържание. Да създават  и модифицират електронни ресурси, предназначени за деца.

   В края на обучението учителите усвоиха и развиха умения за създаване и прилагане в педагогическия процес на нови дигитални компетентности.

   Проект „ УМЕЕМ И УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ /, по Приоритет 1 – „Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност“  и е на стойност 14 960.90 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

   Да разгърнем потенциала на всяко дете чрез игра и общуване с другите.

  Да създадем подкрепяща среда за по-успешна интеграция и социализация на децата от ромската общност, като осигурим възможност за физическо, интелектуално и личностно развитие и намалим риска от нередовно посещение на детска градина – най-вече за 5-6 годишните деца. 

  Да подобрим самочуствието на децата чрез усвоените социални умения и ползите от тях в ежедневието им.

   В дейностите по проекта са включени  общо 95 деца - 75  /седемдесет и пет/ от тях в предучилищна възраст/ 5 и 6 годишни/ и 20 / двадесет/ деца от втора група/ 4 годишни/, от различен етнически произход, посещаващи ДГ ”Звънче” .    С децата ще работят 2 ст. учители, 3 учители и логопед , които са обучители в няколко секции:

 •  секция “МЛАД РОДОЛЮБЕЦ“ - 15 деца

 •  секция „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“ - 15 деца

 •  секция „ТЕАТРАЛНА ПАЛИТРА“ – 15 деца

 •  секция “ЛОГОПЕДКО “ - 20 деца

 •  секция „ЧУДЕН СВЯТ“ - 15 деца

 •  секция „ПРОЗОРЧЕ КЪМ СВЕТА– 15 деца

В продължение на девет месеца – от м. Октомври 2020г. до м. Юни 2021г. обучителите по секции ще развиват у  децата  комуникативно-речевите им способности, знания за традиции и обичаи, ще разкриват талантите и артистични умения на децата и много други дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност в интеграционна мултикултурна среда. Ще осигурим  иновативна и привлекателна образователна среда, осигуряваща равен достъп и равен шанс за предучилищно възпитание.

   Една от важните насоки в работата на целия екип на детската градина е да  научим нашите възпитаници  на толерантност, търпимост и уважение.

2019 - 2020

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи. В рамките на проекта се предвиждат мерки за постигане на цитираната цел, а именно - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците;  мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. По-дългото участие на децата в предучилищното образование гарантира по-благоприятни условия за тяхната социализация и общуване, а оттам и по-добро качество на подготовката им за училище, по-високо ниво на когнитивните им и социалните им умения.

 Дейност 1 : Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

 През   учебната  2019 - 2020 година   подготвихме  три проектни предложения , които бяха одобрени и  реализирани в периода  от 07. 10.2019 до 20.12.2019г.
Участници в проекта са :

 • пет деца от втора група с обучител  Анелия Янакиева – учител;

 • пет деца от ПГ 5 – 6 г. с обучител Невенка Радойкова - ст.учител; 

 • пет деца от ПГ 6 -7 г. с обучител  Йоана Радославова – учител;

Цели  :

 • Достигане на равен старт за децата от целевите групи  при постъпване в първи клас ;

 • Приобщаване на родителите на децата  от  групите към задачите на проекта ;

 • Задържане на децата  от малцинствен произход в образователната система;

 

Задачи :

          -  По – добра интеграция на децата от ромски произход сред своите връстници.

          -  По – добро усвояване на разговорния и книжовен  български език  , който за тях е различен от майчиния.

          -  Усъвършенстване на правилното произнасяне на звуковете в думите.
          -  Умения за съставяне на разказ ( по картина , по преживяно , по зададена тема и др . )

          -  Възприемане на литературни произведения , анализиране на героите и техните постъпки , опити за влизане в роля. 
           -  Усъвършенстване на фината моторика. 
           -  Включване на децата от целевите групи в инициативи и тържества в детското заведение.

Резултати от проекта :

 • Проведени допълнителни обучения  по български език на 15 деца от уязвими групи;

 • Формирана познавателна мотивация у децата .

 • Създадена подкрепяща среда за развитие на способностите и заложбите им.

 • Развити комуникативни способности.

 • Осигурени  учебни помагала, пособия, дидактични материали  и др. по български език на 15 деца, които не владеят добре български език

 

ДЕЙНОСТ 2:  ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ.

 

От м. февруари 2020г. ДГ „Звънче” участва в дейност 2 по проекта с включени 77 деца от уязвими групи.

   Дейността по изплащане на такси в ДГ „Звънче” се осъществява в съответствие с Механизма за избор по проекта само за деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи).     Средствата за заплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по съответния ред се осигуряват по бюджета на ДГ „Звънче”  в дължимите от родителите размери.  Размерът на дължимите от родителите такси се установява след изчисление съгласно приетата наредба на Общински съвет- гр. Самоков, която  е в сила към датата на стартиране на проекта – 16.05.2019 г. Директорът на ДГ „Звънче”  в срок до 5-то число на месеца попълва декларация за размера на дължимите средства по образец.

   Родителите на децата, които отговарят на критериите за освобождаване от заплащане на такси, са информирани  за условията и реда, при които става освобождаването им и са попълнили декларация – информирано съгласие за участие в проектната дейност.

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

МОДУЛ „ ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА” 2020

 

През месец Юли 2020 ДГ „Звънче” бе одобрена по дейност 1 – „ Осигуряване на външна и вътрешна площадка( подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини”.

   В проектното предложение сме заложили идеята, че успешната социализация на малките деца от 3 до 7 годишна възраст е неразривно свързана с изграждането на система от знания, умения и способности, които да осигуряват безопасно поведение и опазване живота и здравето на децата на улицата.

   Изграждането на тази площадка ще съдейства за цялостното нагледно и практическо усвояване на знания за правилата по БДП  и успешното им приложение в реална пътна среда.

 

2016-2017

 

Партньори по проект „ Преди училище” на СНЦ „ Реформа и развитие” по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж”- „ Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”

2016

Проект по програма„ Спорт за децата в детските градини” на  Министерство на младежта и спорт – „ Спортна аеробика”

2010-2016

НП „ С грижа за всеки ученик” – допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език не е български

2010-2011

Проект „ Без звънец”

2010

Проект „ Дъга” към ЦОИДУЕМ по Програма „ Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”.

2008

Проект „ Ръка за ръка” към ЦОИДУЕМ – компонент 2- „ Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност

2007- 2008

Проект „ Да  поиграем с компютъра” към ЦОИДУЕМ - изграден компютърен кабинет в основната сграда на ДГ „Звънче”

2004 - 2005

Партньори по проект „ Заедно да поздравим света” на Сдружение  с нестопанска цел „ Довери ми се” по Програма „ Етническа интеграция и решаване на конфликти”, финансиран от фондация „ Партньори – България” и Американската агенция за международно развитие

bottom of page