top of page

ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

   Децата постъпват в детската градина не по - рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. По преценка на директора, при заявено желание на родителя и/ или  наличие на  свободно място, в  детската градини може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването.

   Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, както и за деца в яслена група, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.        Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 31 май. От 1 до 10 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано

   Условията и редът за записване, отписване и преместване в детската градина са определени с наредба на общински съвет – гр. Самоков.

bottom of page